608819058 [email protected]

Política de Privacitat

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), i Reial Decret 1720/2007 de desenvolupament de la LOPD el Dr Jordi Roig  informa a l’usuari que la utilització de determinats serveis en la nostra pàgina web pot requerir que ens faciliti determinades dades personals a través de formularis de registre o mitjançant l’enviament de missatges de correu electrònic, i que aquests seran objecte de tractament i incorporats als fitxers del titular i responsable del web amb l’exclusiva finalitat  d’atendre a les seves sol·licituds assistencials i d’informació plantejades… ( enviament de correus publicitaris, cessió a tercers, … ) Us informem que no cedim ni comuniquem a cap tercer les dades, excepte en els casos legalment previstos, o que l’USUARI ens ho autoritzi expressament.

L’enviament referit de les dades personals constitueix el consentiment exprés al tractament dels mateixos de caràcter revocable i sense efectes retroactius.

La informació personal recollida dels usuaris registrats és emmagatzemada a un fitxer de dades propietat de el Dr/ societat  que assumeix les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixen la confidencialitat i integritat de la informació d’acord  amb la llei.

L’usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se Jordi Roig el dret a excloure dels serveis registrats a tot aquell usuari que hagi facilitat dades falses, sense prejudici de la resta d’accions legals.  L’usuari es compromet i es fa responsable de comptar amb els consentiments necessaris en cas que es facilitin dades de terceres persones.

Les dades que li sol·licitem són les adequades, pertinents i estrictament necessàries per a la finalitat per la que es recullen, i en cap cas està obligat a facilitar a menys que expressament s’indiquen que són preceptives pel servei requerit.

L’usuari podrà en qualsevol moment exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició reconeguts per la llei, així com el dret a revocar, si escau, la cessió de les seves dades, mitjançant l’enviament d’un missatge per correu electrònic a [email protected] o d’una carta escrita i signada per correu ordinari a: C/ Bruc 150, 08037 Barcelona, en la qual ha de figurar el nom complet de l’usuari, domicili a l’efecte de notificacions, fotocòpia del Document Nacional d’Identitat i descripció del dret exercitat.

Considerem que si no cancel·la les seves dades personals expressament dels nostres fitxers, continua interessat a seguir incorporat als mateixos fins que Jordi Roig ho consideri oportú i mentre sigui adequat a la finalitat per la qual es van obtenir.

Jordi Roig no es fa responsable de la política de privacitat respecte a les dades personals que pugui facilitar a tercers per mitjà dels enllaços disponibles en la nostra pàgina web.

Jordi Roig pot modificar les presents polítiques de privacitat per adaptar-les a les modificacions que es produeixin en el nostre web, així com modificacions legislatives o jurisprudencials sobre dades personals que vagin apareixent.